Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Cele i adresaci Biblioteki

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów gromadzi informacje o umieszczonych w internecie publikacjach na temat rynku pracy, edukacji, przedsiębiorczości i zapotrzebowaniu na pracę oraz integracji społecznej i równości szans.

CEL BIBLIOTEKI: Celem Biblioteki jest usprawnienie przepływu informacji, przygotowanych m.in. przez instytucje administracji publicznej, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność badawczą.

Sprawny przepływ informacji ułatwia koordynację działań i podejmowanie trafnych decyzji, a to z kolei jest warunkiem skuteczności polityk publicznych. Biblioteka jest narzędziem ułatwiającym projektowanie działań o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym i regionalnym, jak również uzasadniającym potrzebę realizacji pojedynczych projektów np. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zebrane publikacje mogą stanowić także inspirację do realizacji nowych inicjatyw.

Zbieranie i porządkowanie publikacji wpływa także na podniesienie jakości i zwiększenie użyteczności wiedzy o integracji społecznej, rynku pracy i edukacji. Analiza zgromadzonych w Bibliotece publikacji umożliwia rozpoznanie luk tematycznych (obszarów dotąd nierozpoznanych lub rozpoznanych - z punktu widzenia potrzeb - niedostatecznie), pozwala uniknąć wielokrotnego podejmowania przez różne instytucje tych samych problemów badawczych oraz identyfikować związki tematyczne między opracowaniami - tworzyć kontynuacje, komplementarne opracowania itp.

Wszelkie działania, dzięki którym unika się powielania działań i wysiłków na rzecz gromadzenia i przetwarzania wiedzy, przyczyniają się do ograniczenia kosztów, związanych z prowadzeniem badań i analiz.

ADRESACI BIBLIOTEKI: najważniejszą grupą docelową dla Biblioteki są pracownicy regionalnych i lokalnych instytucji, związanych z kształtowaniem polityk publicznych czy wspieraniem działań w obszarze integracji społecznej, rynku pracy i edukacji. Informacja gromadzona w Bibliotece skierowana jest zatem do:

- instytucji samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym;
- administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim;
- instytucji rynku pracy (w szczególności publicznych służb zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych)
- instytucji edukacyjnych
- instytucji pomocy i integracji społecznej (a zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz jednostek zatrudnienia socjalnego),
- organizacji pozarządowych.

Ofertę Biblioteki kierujemy również do pracowników naukowych oraz studentów, a także wszystkich zainteresowanych, poszukujących rzetelnej i całościowej informacji na temat integracji społecznej, rynku pracy i edukacji.

Mamy nadzieję, że Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów trafi na listę Państwa ulubionych stron w internecie. Ufamy również, że dzięki naszej propozycji w szybki i łatwy sposób dotrzecie Państwo do interesujących opracowań.

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry